Arvan Blog

بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب ابر آروان

Open Categories
Close Categories
دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ

Date ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
Category یادداشت
Avatar راضیه نادری
Date ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
Category یادداشت
عوام‌زدگی، تلگرام و CDN

عوام‌زدگی، تلگرام و CDN یکی از مشکلات علوم انسانی، هنر و به طور کلی علومی که برخورد نزدیک و مستقیم با توده مردم دارند عوام‌زدگی موضوعات مطرح در آن حوزه است. مشکلی که انتظار می‌رود علوم دقیقه (exact sciences) از جمله علوم