×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

产品
知识库
定价
知识库
特色资源
其他资源
在线研讨会
وبینارهای آشنایی با محصولات و معرفی ویژگی‌های آن‌ها
百科全书
آشنایی با مفاهیم معماری ابری به زبان ساده.
视频
معرفی قابلیت‌ها و راهنمای استفاده از محصولات
白皮书
اسناد راهنما برای آشنایی با محصولات ابر آروان
电子书
کتابچه‌های الکترونیکی درباره موضوعات فنی و غیر فنی

云服务器的定价根据用户选择的资源按小时来计算的,并包含在成本发票中。
在购买ArvanCloud云服务器时,将根中央处理单元(CPU)、随机存储器(RAM)、存储空间、流量、使用的IP数量和云服务器的基本成本来计算云服务器的价格。

云的基本成本

云的基本成本是按小时计算的,其中包括PPS网络和IPOS磁盘的流量和带宽成本以及每个云的第一个IP地址的成本。
愈选择的云计划越高,愈更高的基本包装将被分配给云的限制就越少。

资源 基本包装1 基本包装2 基本包装3 基本包装4
流量(本地和互联网) 1 TB 5 TB 10 TB 15 TB
酷睿 酷睿1 酷睿1 酷睿1 酷睿1
带宽 1 Gb 1 Gb 2 Gb 4 Gb
PPS的限制 15K-20K 30K-35K 40K-45K 50K-60K
磁盘带宽 400Mbps 1500Mbps 3000Mbps 5000Mbps
磁盘IOPS的限制 最多HDD:100
最多SSD:1500
最多HDD:300
最多SSD:5000
最多HDD:400
最多SSD:12000
最多HDD:500
最多SSD:30000
IP** 1 1 1 1
每小时的成本 0.0021€
每月的成本 1.50€
* 当前,未在发票中计算Asiatech和Mobinnet数据中心中每个云实例的第一个酷睿的成本。显然,如果取消了此折扣,则第一个酷睿的成本将添加到发票中。
** 由于即使关闭了云IP地址也会存储它,因此IP成本会在发票中计算,直到清除云为止。

CPU成本(Asiatech和Mobinnet数据中心)

第一个vCore的成本是在基本包装中计算的,第二个酷睿以后的成本按以下方式计算:

CPU使用成本 每小时的成本 每月的成本
第一个酷睿 基本成本是免费的
2-4酷睿 0.00416 € 3.00 €
5-8酷睿 0.00486 € 3.50 €
9-12酷睿 0.00555 € 4.00 €
13-16酷睿 0.00625 € 4.50 €
17-24酷睿 0.00694 € 5.00 €

CPU成本(Serverius数据中心)

CPU使用成本 每小时的成本 每月的成本
第一个酷睿 0.00347 € 2.50 €
2-4酷睿 0.00416 € 3.00 €
5-8酷睿 0.00486 € 3.50 €
9-12酷睿 0.00555 € 4.00 €
13-16酷睿 0.00625 € 4.50 €
17-24酷睿 0.00694 € 5.00 €

快照

快照的成本是根据SSD磁盘上的存储空间来计算的

快照占用的空间 每小时成本 每月的成本
每1 GB SSD存储 0.000156€ 0.112€

随机存储器

每个云服务器都可以具有随机存储器(RAM),这些资源也在ArvanCloud中进行线性来计算。

使用随机存储器(RAM)的成本 每小时成本 每月的成本
每 GB 内存 0.00174 € 1.25 €

云磁盘

可以创建一个或多个云磁盘并将其连接到每个云服务器。

使用云磁盘的成本 每小时的成本 每月的成本
每1 GB SSD 0.000156€ 0.112€
每1 GB SAS 0.000086€ 0.062€
每1 GB HDD 0.000047€ 0.034€

IP地址

每月使用一个IP地址的成本 每月的成本
每1个额外的IPv4 1.50€