×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

产品
知识库
定价
知识库
特色资源
其他资源
在线研讨会
وبینارهای آشنایی با محصولات و معرفی ویژگی‌های آن‌ها
百科全书
آشنایی با مفاهیم معماری ابری به زبان ساده.
视频
معرفی قابلیت‌ها و راهنمای استفاده از محصولات
白皮书
اسناد راهنما برای آشنایی با محصولات ابر آروان
电子书
کتابچه‌های الکترونیکی درباره موضوعات فنی و غیر فنی

ArvanCloud 直播平台的定价是根据以下两条标准,而无需任何基本成本,并且采用完全线性的方式来计算的:

启用的流媒体 每小时访客人数量(观看者计数)

启用的流媒体

启用视频流的成本是按小时评估的,如果在一个小时内启用了流媒体,则每小时将计算1.5欧元的成本。因此,每当您需要使用流媒体,请启用它,并在流完成时将其停用。

启用的流媒体 每小时
启用的流媒体 价格
启用的流媒体的成本/每小时 1.5€

每小时访客人数量(观看者计数)

每个流媒体的访问者/听众数量的成本是根据下表以及每小时来计算的。

每位用户/每小时
访问者/侦听器 每位用户的价格
到50 个用户 0.05 €
从50到500个用户 0.04 €
从500到5000个用户 0.03 €
从5000到50000个用户 0.02 €
从50000到500000个用户 0.015 €

自定义域

通过启用ArvanCloud自定义域,您的视频将流到您喜欢的域中。
要在直播平台上启用此功能,请联系我们的销售部门。

即用即付

转到“定价”页面以查看详细定价。 您可以使用计算机估算费用