×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

产品
知识库
定价
知识库
特色资源
其他资源
在线研讨会
وبینارهای آشنایی با محصولات و معرفی ویژگی‌های آن‌ها
百科全书
آشنایی با مفاهیم معماری ابری به زبان ساده.
视频
معرفی قابلیت‌ها و راهنمای استفاده از محصولات
白皮书
اسناد راهنما برای آشنایی با محصولات ابر آروان
电子书
کتابچه‌های الکترونیکی درباره موضوعات فنی و غیر فنی

Arvan云平台服务的定价是根据以下四个主要标准来计算的:CPU(中央处理单元),RAM(随机存储器),持久性存储和短暂存储:

中央处理单元

使用中央处理单元的成本 每小时的成本 每月的成本
每个酷睿(最多8个酷睿) 0.00625€ 4.50€

随机存储器

使用随机存储器的成本 每小时的成本 每月的成本
每1GB RAM 0.00312€ 2.25€

持久性存储

可以为ArvanCloud云平台中的每个应用程序创建并链接一个或多个存储空间。

持久性存储 每小时的成本 每月的成本
每1GB 存储空间 0.000156€ 0.112€

短暂存储

软件所在的基本存储空间以及数据的短暂存储空间

短暂存储 每小时的成本 每月的成本
每1GB 存储空间 0.000156 € 0.112 €