×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

产品
知识库
定价
知识库
特色资源
其他资源
在线研讨会
وبینارهای آشنایی با محصولات و معرفی ویژگی‌های آن‌ها
百科全书
آشنایی با مفاهیم معماری ابری به زبان ساده.
视频
معرفی قابلیت‌ها و راهنمای استفاده از محصولات
白皮书
اسناد راهنما برای آشنایی با محصولات ابر آروان
电子书
کتابچه‌های الکترونیکی درباره موضوعات فنی و غیر فنی

视频广告平台的定价根据两个标准:观看次数和点击次数,以完全线性的方式来计算的,没有任何基本成本。

点击和观看视频广告的成本

通常,视频广告服务的成本是根据向用户显示的次数与这些广告的点击次数来计算的。
请以获取有关定价和视频广告的详细信息与ArvanCloud销售部门 联系

即用即付

转到“定价”页面以查看详细定价。 您可以使用计算机估算费用