×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

知识库
特色资源
其他资源
在线研讨会
وبینارهای آشنایی با محصولات و معرفی ویژگی‌های آن‌ها
百科全书
آشنایی با مفاهیم معماری ابری به زبان ساده.
视频
معرفی قابلیت‌ها و راهنمای استفاده از محصولات
白皮书
اسناد راهنما برای آشنایی با محصولات ابر آروان
电子书
کتابچه‌های الکترونیکی درباره موضوعات فنی و غیر فنی
DNS于宇宙广阔

DNS于宇宙广阔

借助ArvanCloud DNS,更快、更轻松、更安全、免费地管理您的DNS域。

广泛的Anycast网络全球覆盖。

ArvanCloud Anycast架构对域名解析及其将其转换为IP地址具有深远的积极影响,也对内容的初始加载和解决世界不同地区的域名解释常见问题具有非常积极的影响。全球所有DNS服务器都会从最近的地理位置查看到ArvanCloud 云 DNS。

Arvan Cloud DNS100.1.1.1test.comIRUKUSAU100.3.3.3test.com100.2.2.2test.com100.4.4.4test.com

根据用户的地理位置解释域名

您可以自动或手动轻松地将任何地理位置的域或子域分配给到不同的IP。

免费地获取ArvanCloud DNS

免费
VS.
Google DNS
$0.20每个区域每月
$0.40 每百万次查询
Amazon AWS
$0.40 每百万次查询
Azure DNS
$0.50每个区域每月
Arvan dns health check

检查服务器运行状况

ArvanCloud免费托管DNS提供了监视分配的IP与域,访问状态和服务器运行状况的循环负载平衡的可能性。此功能仅返回正常服务器的IP。

ArvanCloud的专用Authoritative DNS,旨在提高效率。

ArvanCloud 通过开发其专有的DNS和广泛的网络,在不到十毫秒的时间内响应所有Authoritative DNS请求。

10ms

更安全

ArvanCloud云安全解决方案

ArvanCloud Security 功能可保护您的网站和在线内容免受各种网络攻击,包括黑客和分布式服务阻止 (DDoS),无需硬件。
使用ArvanCloud安全产品,您可以受益于信息加密、访问控制和每个用户在网站上的授权请求数等各种服务。

报告

ArvanCloud是世界上为数不多的云DNS提供商之一,可为您提供精确的分析,以监控请求,其地理位置和IP运行状况检查。

分析要求
分析地理位置
分析健康状况