مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

استفاده از پایگاه داده Oracle در DreamFactory

< ۱ دقیقه
۲ اسفند ۹۹

لینوکس

برای اتصال اپلیکیشن Node.js خود به یک پایگاه داده‌ی اوراکل، لازم است که پکیج‌های زیر را نصب کنید:

 • Libaio
 • Oracle Instant Client (به همراه SDK)
 • ماژول oracledb Node.js

گام اول: نصب Libaio

 • دستور زیر را اجرا کنید:
sudo apt-get install libaio1

گام دوم: نصب Oracle Instant Client و SDK آن

 • فایل‌های instantclient-basic-linux.x64.zip و instantclient-sdk-linux.x64.zip را دانلود کنید. فراموش نکنید که X.Y.Z را با شماره‌ی نسخه‌ی موردنظرتان جایگزین کنید. instantclient-basic-linux.x64-X.Y.Z.zip و instantclient-sdk-linux.x64-X.Y.Z.zip را دانلود کنید (از این‌ها در بقیه‌ی مثال‌ها استفاده می‌کنیم).
 • با اجرای دستور زیر instantclient-basic-linux.x64.zip را از حالت فشرده خارج کنید:
unzip instantclient-basic-linux.x64-X.Y.Z.zip
 • محتواهای خارج شده از حالت فشرده را در /opt/bitnami/common/lib کپی کنید:
sudo cp -r *instantclient_X_Y/ /opt/bitnami/common/lib
 • دستور زیر را اجرا کنید:
sudo ln -s /opt/bitnami/common/lib/libclntsh.so.X.Y /opt/bitnami/common/lib/libclntsh.so
 • instantclient-sdk-linux.x64-X.Y.Z.zip را از حالت فشرده خارج کنید:
unzip instantclient-sdk-linux.x64-X.Y.Z.zip
 • محتواهای زیرپوشه‌ی sdk را در /opt/bitnami/common/include کپی کنید:
sudo cp -r instantclient_X_Y/sdk/include/* /opt/bitnami/common/include

گام سوم: نصب ماژول OracleDB Node.js

 • پیش از نصب، متغیرهای محیطی زیر را مقداردهی کنید:
export OCI_LIB_DIR=/opt/bitnami/common/lib
export OCI_INC_DIR=/opt/bitnami/common/include
 • در پوشه‌ی اپلیکیشن Node.js خود، دستور زیر را اجرا کنید:
npm install oracledb

گام چهارم: آزمایش اتصال

برای آزمایش اینکه پلاگین به‌درستی نصب شده یا نه، یکی از مثال‌هایی را که در بخش مستندات ماژول OracleDB Node.js آمده اجرا کنید.

 • این مثال را از وب‌سایت ماژول OracleDB Node.js دانلود کنید.
 • در همان پوشه‌ای که connect.js را دانلود کرده‌اید، فایل dbconfig.js را با محتواهای زیر ایجاد کنید (فراموش نکنید که DATABASE_USER و DATABASE_PASSWORD و DATABASE_CONNECTION_STRING را با مقادیر متناسب‌شان جایگزین کنید):
module.exports = {
    user          : "DATABASE_USER",
    password      : "DATABASE_PASSWORD",
    connectString : "DATABASE_CONNECTION_STRING"
};

برای مثال:

module.exports = {
    user          : "SYSTEM",
    password      : "mypassword",
    connectString : "127.0.0.1:1521/PDB1.oracleuser.oraclecloud.internal"
};
 • برنامه‌ی آزمایشی را اجرا کنید:
node example.js

اگر همه‌چیز مرتب باشد، پیام Connection was successful!را مشاهده خواهید کرد.