Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

از قبل Helm روی این کلاستر نصب شده، در نتیجه با اجرای دستور زیر Helm را فعال کنید: helm init نصب اپلیکیشن با استفاده از Helm Chart Helm Chart نسخه‌ای از اپلیکیشن را که به «release» معروف است، شرح می‌دهد. «release» شامل فایل‌های موردنیاز Kubernates و فایل‌هایی است که

Pod‌های زیر به‌صورت پیش‌فرض در کلاستر در دسترس هستند: Kubernetes control plane (kube-apiserver، kube-scheduler، kube-controller و etcd-server): تمام المان‌های داخل کلاستر را مدیریت، پیکربندی و مقداردهی کنید (Pod‌ها، پیاده‌سازی‌ها، گره‌ها و…). این مورد برای درست کار کردن کلاستر ضروری است. Ingress controller (nginx-server

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پورت نقطه‌ی انتهایی ارتباطی در یک سیستم‌ عامل است که فرآیندی خاص یا نوع خاصی از سرویس را شناسایی می‌کند. Bitnami از چند سرویس یا سرور استفاده می‌کند که به پورت نیاز دارند. نکته: انتشار عمومی پورت‌های شبکه‌ی یک برنامه خطر امنیتی بزرگی در پی دارد.  اکیدن توصیه