×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

قیمت‌گذاری فضای‌ ذخیره‌سازی ابری آروان بدون هیچ‌گونه هزینه‌ی پایه، براساس دو معیار اصلی میزان فضای اشغال شده و ترافیک مصرفی محاسبه می‌شود:

فضای ذخیره‌سازی (Storage)

هزینه‌ی فایل‌های ذخیره‌‌شده در فضای ذخیره‌سازی ابری بر پایه‌ی هر یک گیگابایت در هر یک ماه محاسبه می‌شود.

فضای اشغال شده هزینه‌ی ساعتی هزینه ماهانه
هر یک گیگابایت ۰/۴۱ تومان ۳۰۰ تومان

ترافیک ورودی (Cache Fill)

هزینه ترافیک ورودی برای مصرف هر یک گیگابایت در مدت یک ماه
ترافیک ورودی ماهانه هزینه ماهانه
هر یک گیگابایت ۴۱۸/۶ تومان

ترافیک خروجی (Cache Egress)

هزینه ترافیک خروجی برای مصرف هر یک گیگابایت در مدت یک ماه
ترافیک خروجی ماهانه ترافیک ایران ترافیک اروپا و آمریکا ترافیک چین و سایر کشور‌ها
۱۰۰ گیگابایت ابتدایی ۴۱۸/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان
۵۰۰ گیگابایت بعدی ۳۹۰/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان
۱ ترابایت بعدی ۳۴۸/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان
۱۰ ترابایت بعدی ۳۲۰/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان ۵۵۸/۶ تومان
۵۰ ترابایت بعدی ۲۷۸/۶ تومان ۴۱۸/۶ تومان ۴۴۸/۶ تومان
۱۰۰ ترابایت بعدی ۲۰۸/۶ تومان ۳۴۸/۶ تومان ۴۱۸/۶ تومان
تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید
بسته پیشنهادی را انتخاب کنید
بسته پایه
۴۴,۸۰۰
تومان در ماه
بسته کلاسیک
۴۱۵,۰۰۰
تومان در ماه
بسته حرفه‌ای
۲,۰۲۲,۰۰۰
تومان در ماه
بسته پیشرفته
۱۵,۰۴۴,۰۰۰
تومان در ماه
فضای ذخیره‌سازی و ترافیک مصرفی را انتخاب کنید
فضای ذخیره‌سازی: ۰ گیگابایت
رایگان تومان
۰ گیگابایت
۱۰ ترابایت
ترافیک مصرفی: ۲۰ گیگابایت
رایگان تومان
۲۰ گیگابایت
۴۰ ترابایت
دستورات : ۰
رایگان تومان
۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰