×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

قیمت‌گذاری پلتفرم تبلیغات ویدیو بدون هیچ‌گونه هزینه‌ی پایه و به‌شکل کاملن خطی، بر پایه‌ی ۲ متغیر تعداد بازدید و تعداد کلیک، محاسبه می‌شود.

هزینه‌ی کلیک و بازدید تبلیغات ویدیو

به‌طور کلی، هزینه‌ی تبلیغات ویدیو از مجموع تعداد دفعات نمایش داده‌ شده برای کاربران و تعداد کلیک انجام شده روی این تبلیغات محاسبه می‌شود. در جدول زیر مبلغ هر کدام از این موارد آمده است.

هزینه‌ی ماهانه تبلیغات ویدیویی ویدیو
هزار بار نمایش تبلیغ ۷,۰۰۰ تومان
هزار بار کلیک ۷۰,۰۰۰ تومان
DNS ابری
شبکه‌ی توزیع محتوا
امنیت ابری
پلتفرم ویدیو
پخش زنده
تبلیغات ویدیو
رایانش ابری
پشتیبانی
تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید
بسته پیشنهادی را انتخاب کنید
وبسایت شخصی
۳۹,۹۰۰
تومان در ماه
وبسایت تجاری
۳۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
وبسایت حرفه‌ای
۳,۹۹۰,۰۰۰
تومان در ماه
وبسایت مرجع
۳۹,۹۰۰,۰۰۰
تومان در ماه
تعداد نمایش و کلیک را مشخص کنید
تعداد نمایش: ۵,۰۰۰ نمایش
۷,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کلیک: ۷۰ کلیک
۷۰۰ تومان
۱۰
۱۰۰,۰۰۰