×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

How to Whitelist ArvanCloud IP Addresses in .htaccess

To whitelist ArvanCloud IP addresses in .htaccess, add the following commands to this file:

 

Allow from 185.143.232.0/22
Allow from 79.175.138.128/29
Allow from 92.114.16.80/28
Allow from 2.146.0.0/28
Allow from 46.224.2.32/29
Allow from 5.160.139.200/29
Allow from 185.20.160.248/29
Allow from 185.49.87.120/29
Allow from 185.112.35.144/28
Allow from 31.204.150.96/28
Allow from 104.153.86.160/28
Allow from 108.61.74.144/29
Allow from 138.201.36.0/26
Allow from 88.99.67.0/26
Allow from 88.99.177.160/29
Allow from 138.201.6.88/29