×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی تنظیمات زیرنویس ویدیوها

 

در پلتفرم ویدیو ابر آروان می‌توانید برای ویدیوهای خود یک یا چند زیرنویس قرار دهید. این‌کار هم در زمان آپلود و هم پس از آن امکان‌پذیر است. هم‌چنین در صورت نیاز می‌توانید زیرنویس را حذف کرده و یا تغییر دهید.

در این راهنما، شیوه‌ی قرار دادن زیرنویس روی ویدیو در پلتفرم ویدیو ابر آروان و تنظیمات مربوط به مدیریت آن‌را بررسی می‌کنیم.

 

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط