×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی استفاده از لینک امن در پلتفرم ویدیو

قابلیت لینک امن ابر آروان روی یک کانال قابل اعمال است. با استفاده از این قابلیت روی ویدیوهای یک کانال در پلتفرم ویدیو، می‌توانید دسترسی به این ویدیو‌ها را تنها از طریق این لینک امکان‌پذیر کنید. به این شکل و با محدود کردن دسترسی، امنیت این ویدیوها افزایش می‌یابد.

در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی ایجاد و استفاده از لینک امن در پلتفرم ویدیو ابر آروان می‌پردازیم.

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط