×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی ایجاد اپلیکیشن با استفاده از کاتالوگ

در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی ایجاد یک Docker Registry خصوصی برای نگهداری Imageها به‌وسیله‌ی کاتالوگ‌های سکوی ابری آروان می‌پردازیم.

 

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط