×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی استفاده از کنسول و بررسی لاگ Container

پس از استقرار اپلیکیشن روی سکوی ابری، دسترسی‌های مختلفی برای مدیریت و کنترل آن وجود خواهد داشت. در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی دریافت اطلاعات، استفاده از کنسول و بررسی لاگ Container می‌پردازیم.

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط