×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

Whitelist کردن آدرس‌های IP ابر آروان در .htaccess

برای Whitelist کردن آدرس‌های IP ابر آروان در فایل .htaccess، تنها کافی است دستورات زیر را به این فایل اضافه کنید:

 

 Allow from 185.143.232.0/22
 Allow from 79.175.138.128/29
 Allow from 92.114.16.80/28
 Allow from 2.146.0.0/28
 Allow from 46.224.2.32/29
 Allow from 5.160.139.200/29
 Allow from 185.20.160.248/29
 Allow from 185.49.87.120/29
 Allow from 185.112.35.144/28
 Allow from 31.204.150.96/28
 Allow from 104.153.86.160/28
 Allow from 108.61.74.144/29
 Allow from 138.201.36.0/26
 Allow from 88.99.67.0/26
 Allow from 88.99.177.160/29
 Allow from 138.201.6.88/29

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط